Home > News > Activities news > มหาวิทยาลัยต้นแบบของกระทรวงพลังงาน
มหาวิทยาลัยต้นแบบของกระทรวงพลังงาน

admin thai
2019-02-04 10:40:25

วันที่ 13 ธ.ค.61 อ.ภาชญา เชี่ยวชาญ (หัวหน้าแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมสถาบันแม่ข่ายภาคกลาง มหาวิทยาลัยต้นแบบของกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย อ.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ และทีมนักศึกษา ได้ไปนำเสนอผลงานการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ภายใต้ "โครงการศูนย์เรียนรู้และสื่อแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับระบบสมองกลฝังตัวอัจฉริยะเพื่อระบบพลังงานทดแทนสมัยใหม่ และการพัฒนาครูต้นแบบที่มีการปฏิบัติดีเลิศด้านสื่อแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับระบบสมองกล"

ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน

ณ ห้องประชุม 212 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ